Wysoki kontrast

Nabór kandydatów na egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczących komisji egzaminacyjnych

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na posiedzeniu w dniu 9 października 2017 r. podjęła decyzję o ogłoszeniu naboru na szkolenie kandydatów na egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Szkolenie odbędzie się w dniach 24-26.11.17 r. oraz 9-10.12.17 r.

Zakres szkolenia obejmie zagadnienia teoretyczne, związane ze stosowaniem podstawowych norm etycznych i jakościowych w procesie oceniania, ale przede wszystkim kwestie praktyczne związane z budową i przebiegiem egzaminu oraz standaryzacją oceny. Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym.

O przyjęciu i skierowaniu kandydatów na szkolenie zadecyduje Komisja na podstawie wniosków o wpis na listę egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Wniosek (zgodnie z trybem i wymaganiami określonymi w art. 11f Ustawy z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych) wraz z dokumentacją potwierdzającą wymagane kwalifikacje należy przesłać drogą mailową lub tradycyjną pocztą do sekretariatu Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Wzór wniosku stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność nadsyłania wniosków.
Zainteresowani zostaną powiadomieni drogą mailową o wyniku naboru po jego zakończeniu.