Tryb wydawania certyfikatów

Tryb wydawania certyfikatów reguluje Rozporządzenie MNISW z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/405/ (paragraf 30, s. 9).

Zgodnie z rozporządzeniem:

30. Osobom, o których mowa w art. 11a ust. 4 ustawy, wydaje się certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na następujących poziomach biegłości językowej:

1) absolwentom szkół wyższych, którzy ukończyli prowadzone w języku polskim studia:

  1. pierwszego stopnia na kierunkach w zakresie filologii polskiej – poziom B2,
  2. pierwszego stopnia prowadzonych w języku polskim na kierunkach innych niż określone w lit. a – poziom B1,
  3. drugiego stopnia na kierunkach w zakresie filologii polskiej – poziom C1,
  4. drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim na kierunkach innych niż określone w lit. c: – podjętych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku – poziom B2, – podjętych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na innym kierunku – poziom B1,
  5. jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim – poziom B2;

2) absolwentom szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych szkół średnich, którzy posiadają świadectwo dojrzałości – poziom B1

Skip to content