Poziom biegłości językowej

Zgodnie z art. 11 a ust 7. Ustawy o języku polskim osobie, o której mowa w ust. 4, wydaje się certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej – odpowiednio w przypadku: