Poziom biegłości językowej

Zgodnie z art. 11 a ust 7. Ustawy o języku polskim osobie, o której mowa w ust. 4, wydaje się certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej – odpowiednio w przypadku:

 1. uzyskania stopnia doktora – C1;
 2. ukończenia:
  1. studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii polskiej – B2,
  2. studiów pierwszego stopnia w zakresie innym niż określony w lit. a –B1,
  3. studiów drugiego stopnia w zakresie filologii polskiej – C1,
  4. studiów drugiego stopnia w zakresie innym niż określony w lit. c, podjętych:
   • po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w języku polskim – B2,
   • po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w języku innym niż język polski – B1,
  5. jednolitych studiów magisterskich – B2;
 3. ukończenia szkoły lub innej formy nauczania, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b–f – B1.
Skip to content