Procedury

PROCEDURY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PONOWNE SPRAWDZENIE PRAC

I. Podstawa prawna

A. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Art. 11h ust. 4. Osoba, która przystąpiła do egzaminu, może w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu złożyć do Komisji wniosek o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu. Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku wynosi 20 euro lub równowartość tej kwoty w złotych (dane do przelewu).

Art. 11k ust. 1 pkt 11. Do zadań Komisji należy koordynowanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego, w tym rozpatrywanie wniosków o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu.

Pobierz wniosek o ponowne sprawdzenie części pisemnej

Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w siedzibie NAWA (ul. Polna 40, 00-635 Warszawa).

B. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

Art. 26 ust. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 11h ust. 4 ustawy, Komisja:

 1. dokonuje ponownej oceny pracy egzaminacyjnej;
  informuje zainteresowanego o wyniku ponownej oceny pracy egzaminacyjnej;
 2. informuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o
 3. nieprawidłowości stwierdzonej w wyniku ponownej oceny pracy egzaminacyjnej i wzywa go do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

II. Zasady rozpatrywania wniosków o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu

 1. Zdający, który nie zgadza się z przyznaną punktacją, składa do Komisji wniosek o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu.
 2. Wniosek powinien zostać złożony pisemnie w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu.
 3. Wniosek zawiera:
  1. dane osobowe zdającego (imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji);
  2. dane dotyczące egzaminu (data egzaminu, poziom, data otrzymania informacji o wyniku egzaminu, nazwa ośrodka przeprowadzającego egzamin);
  3. ewentualne wskazanie części pracy, z oceną której wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
  4. podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania (z załączeniem dokumentu upoważniającego taką osobę do reprezentowania wnioskodawcy);
  5. załącznik – dowód uiszczenia opłaty za ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu.
 4. Weryfikacji formalnej wniosku dokonuje zespół ds. rozpatrywania wniosków o ponowne sprawdzenie prac.
 5. Wniosek nie zostanie rozpatrzony przez Komisję, jeżeli został złożony po ustawowym terminie (w przypadku wniosków wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
 6. Jeżeli wniosek został złożony w ustawowym terminie, ale nie zawiera wymaganych danych koniecznych do jego rozpatrzenia, załącznika – dowodu uiszczenia opłaty, lub zawiera oczywiste pomyłki, Komisja za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zwróci się do wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 7. Wniosek rozpatrywany jest przez Komisję w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania lub otrzymania uzupełnień, o których mowa w pkt 6, w następującym trybie:
  1. poprawny formalnie wniosek wraz z dokumentacją egzaminacyjną przekazywany jest niezwłocznie przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej przewodniczącemu zespołu audytu. Ponownej oceny pisemnej części pracy egzaminacyjnej dokonuje co najmniej dwóch jego członków. Zespół przekazuje Przewodniczącemu wyniki audytu wraz z uzasadnieniem w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku przez Komisję;
  2. Komisja uchwala stanowisko w sprawie rozpatrzenia wniosku z zachowaniem terminu 30 dni od dnia otrzymania wniosku lub uzupełnień.
 8. W uzasadnionych wypadkach (np. gdy w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest skorzystanie z pomocy innych ekspertów) termin rozpatrzenia może być przedłużony, o czym Komisja poinformuje pisemnie wnioskodawcę. Termin ten nie może jednak przekroczyć 60 dni.
 9. Do czasu rozpatrzenia wniosku przez Komisję wstrzymuje się wydanie certyfikatu.
 10. Komisja informuje wnioskodawcę pisemnie o wyniku ponownej oceny pracy egzaminacyjnej.
 11. Komisja informuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o nieprawidłowości stwierdzonej w wyniku ponownej oceny pisemnej części pracy i wzywa go do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

WGLĄD DO PRAC

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

§ 25. 1. Podmiot uprawniony przekazuje zdającemu informację o wyniku egzaminu w postaci pisemnej, w terminie trzech dni od dnia doręczenia mu przez komisję egzaminacyjną protokołu z egzaminu.

2. Na wniosek zdającego złożony w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu podmiot uprawniony, który organizował ten egzamin, jest obowiązany udostępnić zdającemu do wglądu kopię pracy egzaminacyjnej.

Skip to content