Podstawa prawna

Zgodnie z zapisami Ustawy o języku polskim osoby spełniające określone warunki mogą otrzymać certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego bez zdawania egzaminu. Warunki te określa art. 11 a.:

 1. Osoba, o której mowa w ust. 1, będąca absolwentem szkoły wyższej, która ukończyła studia w języku polskim, albo szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły średniej, która posiada świadectwo dojrzałości, działających w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty za wydanie certyfikatu otrzymuje certyfikat bez konieczności zdawania egzaminu.
 2. W celu wydania certyfikatu osobie, o której mowa w ust. 4, przetwarza się następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. datę urodzenia;
  3. płeć;
  4. adres do korespondencji;
  5. adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada.
 3. Poziom biegłości językowej określa się zgodnie z poziomem zdanego egzaminu, a w przypadku absolwentów, o których mowa w ust. 4, zgodnie z poświadczonym poziomem znajomości języka polskiego jako obcego.
Skip to content