Procedury

PROCEDURY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PONOWNE SPRAWDZENIE PRAC

I. Podstawa prawna

A. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Art. 11h ust. 4. Osoba, która przystąpiła do egzaminu, może w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu złożyć do Komisji wniosek o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu. Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku wynosi 20 euro lub równowartość tej kwoty w złotych (dane do przelewu).

Art. 11k ust. 1 pkt 11. Do zadań Komisji należy koordynowanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego, w tym rozpatrywanie wniosków o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu.

B. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

Art. 26 ust. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 11h ust. 4 ustawy, Komisja:

 1. dokonuje ponownej oceny pracy egzaminacyjnej;
  informuje zainteresowanego o wyniku ponownej oceny pracy egzaminacyjnej;
 2. informuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o
 3. nieprawidłowości stwierdzonej w wyniku ponownej oceny pracy egzaminacyjnej i wzywa go do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

II. Zasady rozpatrywania wniosków o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu

 1. Zdający, który nie zgadza się z przyznaną punktacją, składa do Komisji wniosek o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu.
 2. Wniosek powinien zostać złożony pisemnie w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu.
 3. Wniosek zawiera:
  1. dane osobowe zdającego (imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji);
  2. dane dotyczące egzaminu (data egzaminu, poziom, data otrzymania informacji o wyniku egzaminu, nazwa ośrodka przeprowadzającego egzamin);
  3. ewentualne wskazanie części pracy, z oceną której wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
  4. podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania (z załączeniem dokumentu upoważniającego taką osobę do reprezentowania wnioskodawcy);
  5. załącznik – dowód uiszczenia opłaty za ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu.
 4. Weryfikacji formalnej wniosku dokonuje zespół ds. rozpatrywania wniosków o ponowne sprawdzenie prac.
 5. Wniosek nie zostanie rozpatrzony przez Komisję, jeżeli został złożony po ustawowym terminie (w przypadku wniosków wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
 6. Jeżeli wniosek został złożony w ustawowym terminie, ale nie zawiera wymaganych danych koniecznych do jego rozpatrzenia, załącznika – dowodu uiszczenia opłaty, lub zawiera oczywiste pomyłki, Komisja za pośrednictwem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej zwróci się do wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 7. Wniosek rozpatrywany jest przez Komisję w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania lub otrzymania uzupełnień, o których mowa w pkt 6, w następującym trybie:
  1. poprawny formalnie wniosek wraz z dokumentacją egzaminacyjną przekazywany jest niezwłocznie przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej przewodniczącemu zespołu audytu. Ponownej oceny pisemnej części pracy egzaminacyjnej dokonuje co najmniej dwóch jego członków. Zespół przekazuje Przewodniczącemu wyniki audytu wraz z uzasadnieniem w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku przez Komisję;
  2. Komisja uchwala stanowisko w sprawie rozpatrzenia wniosku z zachowaniem terminu 30 dni od dnia otrzymania wniosku lub uzupełnień.
 8. W uzasadnionych wypadkach (np. gdy w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest skorzystanie z pomocy innych ekspertów) termin rozpatrzenia może być przedłużony, o czym Komisja poinformuje pisemnie wnioskodawcę. Termin ten nie może jednak przekroczyć 60 dni.
 9. Do czasu rozpatrzenia wniosku przez Komisję wstrzymuje się wydanie certyfikatu.
 10. Komisja informuje wnioskodawcę pisemnie o wyniku ponownej oceny pracy egzaminacyjnej.
 11. Komisja informuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o nieprawidłowości stwierdzonej w wyniku ponownej oceny pisemnej części pracy i wzywa go do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

WGLĄD DO PRAC

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

§ 25. 1. Podmiot uprawniony przekazuje zdającemu informację o wyniku egzaminu w postaci pisemnej, w terminie trzech dni od dnia doręczenia mu przez komisję egzaminacyjną protokołu z egzaminu.

2. Na wniosek zdającego złożony w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu podmiot uprawniony, który organizował ten egzamin, jest obowiązany udostępnić zdającemu do wglądu kopię pracy egzaminacyjnej.

Skip to content