Wymagane dokumenty

Zgodnie z zapisami art. 11aa ust. 3 Ustawy o języku polskim od 1 stycznia 2024 r.do wniosku o wydanie certyfikatu dołącza się kopię lub odwzorowanie cyfrowe odpowiednio:

  1. dyplomu doktorskiego,
  2. dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu,
  3. świadectwa lub świadectwa i innego dokumentu, o których mowa w art. 93 ust. 1–3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  4. dokumentu ukończenia formy nauczania, o której mowa w art. 11a ust. 4 pkt 2 lit. f, wydanego przez osobę kierującą organizacją społeczną zarejestrowaną za granicą albo innym podmiotem zagranicznym, prowadzącymi tę formę nauczania

– potwierdzających spełnienie warunków otrzymania certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego na danym poziomie biegłości językowej.

W przypadku ukończenia formy kształcenia, o której mowa w art. 11a ust. 4 pkt 2 lit. f, (forma nauczania prowadzona przez organizację społeczną zarejestrowaną za granicą lub przez inny podmiot zagraniczny, w której jest prowadzone za granicą nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim), do wniosku o wydanie certyfikatu, o którym mowa w art. 11a ust. 4, dołącza się również kopię albo odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego ze względu na siedzibę organizacji społecznej zarejestrowanej za granicą albo innego podmiotu zagranicznego, prowadzących tę formę nauczania, które potwierdza:

  1. prowadzenie przez organizację społeczną zarejestrowaną za granicą lub inny podmiot zagraniczny formy nauczania, o której mowa w art. 11a ust. 4 pkt 2 lit. f, który wydał dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 4;
  2. pobieranie nauki języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim przez osobę, o której mowa w art. 11a ust. 4 pkt 2 lit. f, przez co najmniej 11 lat.

Podstawą wydania zaświadczenia przez konsula RP [zał.1 zaświadczenie konsula] jest przedłożenie 11 świadectw ukończenia kolejnych lat szkolnych.

W przypadku, kiedy wnioskodawca nie posiada wszystkich dokumentów ukończenia lat szkolnych, konieczne jest dołączenie zaświadczenia wystawianego przez odpowiedniego dla okresu pobierania nauki kierownika szkoły [zał.2 zaświadczenie dyrektora szkoły]. Zaświadczenie dyrektora potwierdzi, że wnioskodawca w określonych latach pobierał naukę języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim. Bez ciągłości świadectw szkolnych lub w przypadku braku zaświadczenia od dyrektora placówki, konsul nie będzie mógł wystawić zaświadczenia niezbędnego do złożenia wniosku o wydanie certyfikatu znajomości języka polskiego bez konieczności zdawania egzaminu.

Skip to content