Kto może zdawać egzamin

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.

  • Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.
  • Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży mogą przystąpić osoby w wieku 14 – 17 lat.

STRUKTURA EGZAMINU NA POZIOMIE B1
W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB OSÓB DOROSŁYCH

CZĘŚĆ PISEMNA (4 MODUŁY)Czas trwania

 

(w minutach)

Liczba zadańLiczba punktów
Rozumienie ze słuchu25 4-530
Rozumienie tekstów pisanych454-530
Poprawność gramatyczna45830
Pisanie 75330
RAZEM:19019-21120
CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ)Czas trwaniaLiczba zadańLiczba punktów
Mówieniedo 15 min.340

STRUKTURA EGZAMINU NA POZIOMIE B2
W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB OSÓB DOROSŁYCH

CZĘŚĆ PISEMNA (4 MODUŁY)Czas trwania

 

(w minutach)

Liczba zadańLiczba punktów
Rozumienie ze słuchu30 540
Rozumienie tekstów pisanych60540
Poprawność gramatyczna608-940
Pisanie 90340
RAZEM:24021-22160
CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ)Czas trwaniaLiczba zadańLiczba punktów
Mówieniedo 15 min.340

STRUKTURA EGZAMINU NA POZIOMIE C1
W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB OSÓB DOROSŁYCH

CZĘŚĆ PISEMNA (4 MODUŁY)Czas trwania

 

(w minutach)

Liczba zadańLiczba punktów
Rozumienie ze słuchu30540
Rozumienie tekstów pisanych60540
Poprawność gramatyczna608-940
Pisanie 90340
RAZEM:24021-22160
CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ)Czas trwaniaLiczba zadańLiczba punktów
Mówieniedo 20 min.240

Egzamin na poziomie B1 dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży sprawdza biegłość w posługiwaniu się językiem polskim w odniesieniu do uniwersalnych wskaźników umiejętności, przyjętych dla poziomu B1 w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Warszawa 2003).

Egzamin adresowany do młodszych kandydatów różni się od egzaminu dla dorosłych tematyką tekstów oraz typem zadań i instrukcji, które zostały dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów w wieku szkolnym. Inna jest także liczba zadań tworzących niektóre moduły egzaminu oraz czas przeznaczony na ich rozwiązanie. Ponadto, w przypadku egzaminu dla dorosłych biegłość w zakresie rozumienia tekstów pisanych oraz poprawności gramatycznej jest sprawdzana w obrębie dwóch oddzielnych modułów. Natomiast test dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży sprawdza te kompetencje w obrębie jednego, zintegrowanego modułu.

Warunkiem zdania egzaminu w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu. Natomiast warunkiem zdania egzaminu dla osób dorosłych jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz ustnej egzaminu (zob. Rozporządzenie MNiSW w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z dn. 26 lutego 2016 r.).

STRUKTURA EGZAMINU NA POZIOMIE B1
W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB DZIECI I MŁODZIEŻY
(w wieku 14-17 lat)

CZĘŚĆ PISEMNA (3 MODUŁY)CZAS TRWANIALICZBA ZADAŃLICZBA PUNKTÓW
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU30 min.530
ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH Z ROZPOZNAWANIEM STRUKTUR GRAMATYCZNYCH60 min.740
PISANIE60 min.230
RAZEM:150 min.14100
CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ)CZAS TRWANIALICZBA ZADAŃLICZBA PUNKTÓW
MÓWIENIE15 min.240

INFORMACJE OGÓLNE
NA TEMAT EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO NA POZIOMIE B2
W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB DZIECI I MŁODZIEŻY

Egzamin na poziomie B2 dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży sprawdza biegłość zdających w posługiwaniu się językiem polskim w odniesieniu do uniwersalnych wskaźników umiejętności, przyjętych dla poziomu B2
w
Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Warszawa 2003), jak również zawartych w „Standardach wymagań odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości językowej w zakresie znajomości języka polskiego jako obcego” (zał. 1. do Rozporządzenia MNiSW w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z dn. 26 lutego 2016 r.).

Egzamin adresowany do młodszych kandydatów różni się od egzaminu dla dorosłych tematyką tekstów, a także typem zadań i instrukcji, które zostały dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów w wieku szkolnym.

Warunkiem zdania egzaminu na poziomie B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z całej części pisemnej oraz 50% punktów z części ustnej egzaminu (zob. Rozporządzenie MNiSW w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z dn. 26 lutego 2016 r., strona 7.).

STRUKTURA EGZAMINU NA POZIOMIE B2
W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB DZIECI I MŁODZIEŻY
(w wieku 14-17 lat)

CZĘŚĆ PISEMNA (4 MODUŁY)Czas trwaniaLiczba zadańLiczba punktów
Rozumienie ze słuchu30 min.530
Rozumienie tekstów pisanych60 min.530
Poprawność gramatyczna60 min.840
Pisanie 90 min.240
RAZEM:24020140
CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ)Czas trwaniaLiczba zadańLiczba punktów
Mówienie15 min.340
Skip to content