Wysoki kontrast

Kto może zdawać egzamin

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.

  • Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.
  • Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży mogą przystąpić osoby w wieku 14 – 17 lat.

 

STRUKTURA EGZAMINU NA POZIOMIE B1
W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB OSÓB DOROSŁYCH

CZĘŚĆ PISEMNA (4 MODUŁY) Czas trwania

(w minutach)

Liczba zadań Liczba punktów
Rozumienie ze słuchu 25 4-5 30
Rozumienie tekstów pisanych 45 4-5 30
Poprawność gramatyczna 45 8 30
Pisanie 75 3 30
RAZEM: 190 19-21 120
CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ) Czas trwania Liczba zadań Liczba punktów
Mówienie do 15 min. 3 40

 

STRUKTURA EGZAMINU NA POZIOMIE B2
W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB OSÓB DOROSŁYCH

CZĘŚĆ PISEMNA (4 MODUŁY) Czas trwania

(w minutach)

Liczba zadań Liczba punktów
Rozumienie ze słuchu 30 5 40
Rozumienie tekstów pisanych 60 5 40
Poprawność gramatyczna 60 8-9 40
Pisanie 90 3 40
RAZEM: 240 21-22 160
CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ) Czas trwania Liczba zadań Liczba punktów
Mówienie do 15 min. 3 40

 

STRUKTURA EGZAMINU NA POZIOMIE C1
W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB OSÓB DOROSŁYCH

CZĘŚĆ PISEMNA (4 MODUŁY) Czas trwania

(w minutach)

Liczba zadań Liczba punktów
Rozumienie ze słuchu 30 5 40
Rozumienie tekstów pisanych 60 5 40
Poprawność gramatyczna 60 8-9 40
Pisanie 90 3 40
RAZEM: 240 21-22 160
CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ) Czas trwania Liczba zadań Liczba punktów
Mówienie do 20 min. 2 40

 

Egzamin na poziomie B1 dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży sprawdza biegłość w posługiwaniu się językiem polskim w odniesieniu do uniwersalnych wskaźników umiejętności, przyjętych dla poziomu B1 w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Warszawa 2003).

Egzamin adresowany do młodszych kandydatów różni się od egzaminu dla dorosłych tematyką tekstów oraz typem zadań i instrukcji, które zostały dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów w wieku szkolnym. Inna jest także liczba zadań tworzących niektóre moduły egzaminu oraz czas przeznaczony na ich rozwiązanie. Ponadto, w przypadku egzaminu dla dorosłych biegłość w zakresie rozumienia tekstów pisanych oraz poprawności gramatycznej jest sprawdzana w obrębie dwóch oddzielnych modułów. Natomiast test dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży sprawdza te kompetencje w obrębie jednego, zintegrowanego modułu.

Warunkiem zdania egzaminu w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu. Natomiast warunkiem zdania egzaminu dla osób dorosłych jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz ustnej egzaminu (zob. Rozporządzenie MNiSW w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z dn. 26 lutego 2016 r.).

 

STRUKTURA EGZAMINU NA POZIOMIE B1
W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB DZIECI I MŁODZIEŻY
(w wieku 14-17 lat)

CZĘŚĆ PISEMNA (3 MODUŁY) CZAS TRWANIA LICZBA ZADAŃ LICZBA PUNKTÓW
ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 30 min. 5 30
ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH Z ROZPOZNAWANIEM STRUKTUR GRAMATYCZNYCH 60 min. 7 40
PISANIE 60 min. 2 30
RAZEM: 150 min. 14 100
CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ) CZAS TRWANIA LICZBA ZADAŃ LICZBA PUNKTÓW
MÓWIENIE 15 min. 2 40

 

INFORMACJE OGÓLNE
NA TEMAT EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO NA POZIOMIE B2
W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Egzamin na poziomie B2 dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży sprawdza biegłość zdających w posługiwaniu się językiem polskim w odniesieniu do uniwersalnych wskaźników umiejętności, przyjętych dla poziomu B2
w
Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Warszawa 2003), jak również zawartych w „Standardach wymagań odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości językowej w zakresie znajomości języka polskiego jako obcego” (zał. 1. do Rozporządzenia MNiSW w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z dn. 26 lutego 2016 r.).

Egzamin adresowany do młodszych kandydatów różni się od egzaminu dla dorosłych tematyką tekstów, a także typem zadań i instrukcji, które zostały dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów w wieku szkolnym.

Warunkiem zdania egzaminu na poziomie B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z całej części pisemnej oraz 50% punktów z części ustnej egzaminu (zob. Rozporządzenie MNiSW w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z dn. 26 lutego 2016 r., strona 7.).

 

STRUKTURA EGZAMINU NA POZIOMIE B2
W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB DZIECI I MŁODZIEŻY
(w wieku 14-17 lat)

CZĘŚĆ PISEMNA (4 MODUŁY) Czas trwania Liczba zadań Liczba punktów
Rozumienie ze słuchu 30 min. 5 30
Rozumienie tekstów pisanych 60 min. 5 30
Poprawność gramatyczna 60 min. 8 40
Pisanie 90 min. 2 40
RAZEM: 240 20 140
CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ) Czas trwania Liczba zadań Liczba punktów
Mówienie 15 min. 3 40