Wskazówki dla zdających

Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

art. 12. 2. Zdający nie mogą wnosić do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji.

 1. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej sprawdza tożsamość osób zamierzających przystąpić do egzaminu oraz informuje te osoby o:
  1. planowanym przebiegu egzaminu;
  2. obowiązku zgłoszenia przez zdającego braków stwierdzonych w arkuszu egzaminacyjnym;
  3. konsekwencjach naruszenia zakazów, o których mowa w ust. 2 oraz w § 13 pkt 1;
  4. konsekwencjach zakłócania przebiegu egzaminu.

art. 13. W trakcie egzaminu:

1) zdający nie mogą komunikować się ze sobą;

2) członkowie komisji egzaminacyjnej nie mogą komentować zadań egzaminacyjnych ani udzielać wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

art. 16. 1. Po upływie czasu przeznaczonego na przeprowadzenie danego modułu części pisemnej egzaminu:

1) przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza zakończenie tego modułu;

2) członkowie komisji egzaminacyjnej odbierają od zdających prace egzaminacyjne;

3) przewodniczący komisji egzaminacyjnej zarządza co najmniej dziesięciominutową przerwę oraz informuje zdających o godzinie rozpoczęcia kolejnego modułu części pisemnej egzaminu;

4) zdający opuszczają pomieszczenie, w którym odbywa się egzamin.

 1. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zezwolić zdającemu na opuszczenie pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, w czasie trwania danego modułu części pisemnej egzaminu, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami.
 2. Zdający, który zakończył rozwiązywanie zadań przed upływem czasu przeznaczonego na przeprowadzenie danego modułu części pisemnej egzaminu, oddaje jednemu z członków komisji egzaminacyjnej pracę egzaminacyjną i opuszcza pomieszczenie, w którym odbywa się egzamin.
 3. Zdający może zgłosić przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej rezygnację z udziału w egzaminie. Informację o rezygnacji zamieszcza się na arkuszu egzaminacyjnym, który dołącza się do dokumentacji egzaminu.

art. 18. 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może przerwać lub zawiesić egzamin w przypadku:

1) zakłócenia przebiegu egzaminu przez członka komisji egzaminacyjnej,

2) wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia – jeżeli może mieć ono wpływ na prawidłowe przeprowadzenie egzaminu.

 1. W przypadku zawieszenia egzaminu z przyczyn, o których mowa w ust. 1, przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zdecydować o kontynuowaniu egzaminu po ustaniu tych przyczyn.

art. 19. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przerywa i unieważnia zdającemu egzamin w przypadku:

1) wniesienia przez zdającego do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji;

2) komunikowania się zdającego z innymi zdającymi;

3) zakłócania przez zdającego przebiegu egzaminu.

Wskazówki praktyczne

 • Zdający mają obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.
 • O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście.
 • Każdy zdający ma obowiązek mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem i okazać go przy wejściu do sali.
 • W czasie trwania egzaminu zdający:
  • zachowują się cicho i kulturalnie;
  • nie mogą komunikować się ze sobą
  • nie używają korektora;
  • nie piszą ołówkiem;
  • nie opuszczają sali egzaminacyjnej ani swoich miejsc;
  • nie wygłaszają głośnych uwag i komentarzy;
 • Zdający podpisują i wypełniają testy w miejscu do tego przeznaczonym.
Skip to content