Wysoki kontrast

Struktura egzaminu

Poziom zaawansowania / grupa docelowa Czas trwania egzaminu pisemnego Części składowe egzaminu pisemnego (testowane umiejętności) Czas trwania egzaminu ustnego Próg zaliczenia egzaminu
A1

dorośli

nie dłużej niż 120 minut
 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • wypowiedź pisemna
nie dłużej niż 10 minut co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu
A2

dorośli

nie dłużej niż 160 minut
 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur gramatycznych
 • wypowiedź pisemna
B1

dorośli

nie dłużej niż 190 minut
 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • poprawność gramatyczna
 • wypowiedź pisemna
nie dłużej niż 15 minut co najmniej 50% punktów z każdej części egzaminu
B2

dorośli

nie dłużej niż 250 minut
 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • poprawność gramatyczna
 • wypowiedź pisemna
co najmniej 60% punktów z każdej części egzaminu
C1

dorośli

nie dłużej niż 250 minut
 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • poprawność gramatyczna
 • wypowiedź pisemna
nie dłużej niż 20 minut
C2

dorośli

nie dłużej niż 290 minut
 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • poprawność gramatyczna
 • wypowiedź pisemna
nie dłużej niż 30 minut
A1

dzieci
i młodzież

nie dłużej niż 120 minut
 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • wypowiedź pisemna
nie dłużej niż 10 minut co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu
A2

dzieci
i młodzież

nie dłużej niż 160 minut
 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur gramatycznych
 • wypowiedź pisemna
B1

dzieci
i młodzież

nie dłużej niż 190 minut
 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur gramatycznych
 • wypowiedź pisemna
nie dłużej niż 15 minut
B2

dzieci
i młodzież

nie dłużej niż 250 minut
 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • poprawność gramatyczna
 • wypowiedź pisemna

* Obecnie egzaminy można zdawać na poziomie A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych i na poziomie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzamin pisemny

Rozumienie ze słuchu

W tej części egzaminu zdający wysłuchują nagrań jeden raz lub dwa razy. Podczas słuchania rozwiązują zadania: zaznaczają prawidłowe odpowiedzi lub uzupełniają luki w tekście albo odpowiadają na pytania. Zadania testują stopień zrozumienia słuchanego tekstu.

Rozumienie tekstów pisanych

W tej części egzaminu zdający czytają teksty. Zadanie polega na uważnej lekturze tekstów (teksty jednozdaniowe, akapity, dłuższe teksty) i zaznaczeniu, bądź udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania dotyczące każdego z nich. Zadania sprawdzają ogólne i selektywne rozumienie tekstów.

Poprawność gramatyczna

Rozwiązanie zadań w tej części egzaminu polega na rozpoznaniu i zaznaczeniu prawidłowej formy (zadanie wyboru) bądź utworzeniu i wpisaniu poprawnej formy gramatycznej. Celem tej części testu jest sprawdzenie umiejętności praktycznego użycia poprawnych form gramatycznych, dlatego też zadania mają najczęściej formę krótkich tekstów, które stanowią logiczną całość.

Wypowiedź pisemna

Zadaniem zdających jest wybór jednego z zestawów zadań i napisanie tekstów, zgodnie z poleceniem. Tematy są tak sformułowane, aby nie wymagały wiedzy specjalistycznej. Celem tej części egzaminu jest sprawdzenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej, a nie badanie wiedzy zdających na określony temat.

Egzamin ustny

W tej części egzaminu zadaniem zdającego jest stworzenie wypowiedzi ustnej w oparciu o różnorodne materiały – tekstowe i ikonograficzne. Zdający losują jeden z trzech zestawów, z których każdy składa się z dwóch lub trzech zadań, a następnie wykonują zadania przed komisją.