FAQ

Jakie są terminy egzaminów?
Terminy egzaminów ustala PKdsPZJPjO. Są one publikowane na stronie certyfikatpolski.pl w zakładce Terminy egzaminów na ok. 3 miesiące przed pierwszym egzaminem w danym roku.


W jakich miastach można zdać egzamin?
Lista ośrodków egzaminacyjnych publikowana jest na stronie certyfikatpolski.pl w zakładce Aktualności na ok. 2 miesiące przed egzaminem, po uprzednim otrzymaniu deklaracji z ośrodków o zamiarze przeprowadzenia egzaminu w terminie ogłoszonym przez PKdsPZJPjO.


Gdzie można znaleźć listę ośrodków uprawnionych do przeprowadzania egzaminów?
Aktualna lista dostępna jest na stronie certyfikatpolski.pl w zakładce O egzaminie.


W jaki sposób można zarejestrować się na egzamin?
Informacje dotyczące rejestracji dostępne są na stronie certyfikatpolski.pl w zakładce Zapisy na egzamin.


W jakim terminie można zgłosić się na egzamin i wnieść opłatę egzaminacyjną?
Termin rejestracji rozpoczyna się nie wcześniej, niż na 2 miesiące przed egzaminem, z kolei termin płatności ustala każdy ośrodek egzaminacyjny indywidulanie, informacja zamieszczana jest na stronie www ośrodka.


Jaki jest koszt egzaminu?
Wysokość opłaty egzaminacyjnej  ustala każdy ośrodek indywidulanie, przy czym opłata nie może być wyższa niż:
a. 90 euro dla poziomów: A1, A2, B1 i B2 (egzamin dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży)
b. 120 euro dla poziomów: A1 i A2 (egzamin dostosowany do potrzeb osób dorosłych)
c. 150 euro dla poziomów: B1 i B2 (egzamin dostosowany do potrzeb osób dorosłych)
d. 180 euro dla poziomów: C1 i C2 (egzamin dostosowany do potrzeb osób dorosłych)


Ile punktów trzeba uzyskać żeby zdać egzamin?
Warunkiem zdania egzaminu dla dorosłych jest uzyskanie na poziomie:
A1, A2: co najmniej 50% punktów z części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu
B1: co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu
B2, C1, C2: co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu i 60% punktów z części ustnej egzaminu
Egzamin dla dzieci i młodzieży jest zaliczany po uzyskaniu na wszystkich poziomach biegłości językowej (A1, A2, B1, B2) co najmniej 50% punktów z części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu.


Jaki poziom egzaminu wystarczy do ubiegania się o obywatelstwo polskie?
Informacje w tej sprawie można uzyskać w lokalnym urzędzie wojewódzkim rozpatrującym wnioski o nadanie obywatelstwa (Wydział ds. Cudzoziemców).


Gdzie można znaleźć przykładowe testy na dany poziom?
Przykładowe testy dostępne są na stronie certyfikatpolski.pl w zakładce O egzaminie.


W jakim terminie po egzaminie jest wystawiany certyfikat?
Certyfikat jest wystawiany w terminie 30 dni od momentu otrzymania protokołu egzaminu wraz z załącznikami oraz wniesieniu przez ośrodek egzaminacyjny opłat w wysokości 20 euro za certyfikat każdej z osób, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu.


Do czego służy certyfikat?
Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałyby udokumentować poziom swej biegłości w języku polskim. Najczęściej czynili to dotychczas cudzoziemcy studiujący lub pracujący w Polsce, ale ostatnio zgłasza się także wiele osób pragnących poświadczyć znajomość języka polskiego przy staraniu się o polskie obywatelstwo (na podstawie Ustawy o obywatelstwie polskim z 15 sierpnia 2012 r.). O certyfikat zabiegają też Polacy przebywający na stałe poza granicami kraju, którzy w znajomości języka polskiego widzą swój silny atut na światowym rynku pracy. Coraz częściej certyfikat językowy wymagany jest od zatrudnianych w Polsce cudzoziemców w przypadku zajmowania przez nich stanowisk, na których posługiwać się będą językiem polskim. Ma to miejsce między  innymi w służbie zdrowia (np. Izby Pielęgniarskie oczekują od obcokrajowców zatrudnianych w polskich  szpitalach i przychodniach poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B1) czy służbie cywilnej (od obcokrajowca, podejmującego w Polsce pracę w służbie cywilnej oczekiwany jest certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B2). Zainteresowanie egzaminem rośnie również wśród młodzieży klas maturalnych np. w Niemczech, na Białorusi czy w USA. Władze oświatowe niektórych krajów uznają poświadczenie znajomości języka polskiego, jako kolejnego języka obcego, za dokument uprawniający do uzyskania dodatkowych punktów w trakcie egzaminu maturalnego. Certyfikat zdobywają też zagraniczni studenci odbywający w Polsce studia lub cudzoziemcy starający się o miejsce na polskiej uczelni. Certyfikat zwalnia osoby planujące dalszą naukę w Polsce z językowych kursów przygotowawczych przed rozpoczęciem studiów. Uczelnie, w zależności od rodzaju studiów, stawiają cudzoziemcom różne wymagania w zakresie znajomości języka polskiego. Na kierunki artystyczne i sprawnościowe (studia muzyczne, plastyczne, wychowania fizycznego) wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B1, na innych kierunkach uniwersyteckich na ogół należy znać język polski na poziomie średnim ogólnym – B2. Wśród zdających egzamin certyfikatowy cudzoziemców są też pracownicy międzynarodowych korporacji, urzędnicy, nauczyciele, managerowie, pracownicy zagranicznych banków, firm ubezpieczeniowych. Pozytywny wynik egzaminu ułatwia im uzyskanie stałego kontraktu pracy i osiedlenie się w Polsce.


Jak długo ważny jest certyfikat?
Certyfikat ważny jest bezterminowo.


Po jakim czasie można podejść do egzaminu jeszcze raz w przypadku negatywnego wyniku?
Nie ma określonego czasu, który należy odczekać po niezaliczonym egzaminie, w związku z czym można do niego przystąpić już w kolejnej sesji egzaminacyjnej.

Skip to content