Wysoki kontrast

RODO

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), administratorem danych wnioskodawców oraz osób upoważnionych do odbioru dokumentów jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (ul. Polna 40, 00-635 Warszawa).

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu:

  • rozpatrzenia wniosku o wydanie certyfikatu znajomości języka polskiego bez konieczności zdawania egzaminu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 11a ust. 4-5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim Dz.U.2019.1480 t.j. ze zm.),
  • umożliwienia odbioru dokumentu przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO

Podanie danych wnioskodawcy w zakresie wskazanym przez przepisy prawa (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres zamieszkania, ewentualnie adres e-mail) jest obowiązkowe i niezbędne dla rozpatrzenia wniosku (odmowa podania danych oznacza brak możliwości realizacji wniosku).

Podanie danych osoby upoważnionej jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia tej osobie odbioru dokumentu w imieniu wnioskodawcy.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z rzeczowym wykazem akt NAWA.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom prawnym).

 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): Adam Klimowski, odo@nawa.gov.pl

 

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH

Państwa dane zostały pozyskane za pośrednictwem wnioskodawców. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie wskazanym przez wnioskodawców (imię, nazwisko, informacje o dokumencie tożsamości, dane kontaktowe).