Nowy system organizacji egzaminów

W związku z wejściem w życie 12 listopada 2015 r. znowelizowanej Ustawy o języku polskim egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego będą organizowane według nowych zasad, które określa znowelizowana Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r. (tekst dostępny: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1132/1 ) oraz dwa akty wykonawcze: Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r. ( http://dokumenty.rcl.gov.p/DU/rok/2015/pozycja/2288 ) oraz Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 30 marca 2016 r. ( http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/405/ )

Egzaminy będą organizować podmioty uprawnione do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych. Ich listę opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyjmuje wnioski o nadanie tych uprawnień ( szczegółowe informacje na: http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/wnioski-o-nadanie-uprawnienia-do-organizowania-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.html ).

Szczegóły dotyczące planowanych na ten rok egzaminów ( np. sposób zgłaszania się, nazwy ośrodków egzaminacyjnych) podamy niezwłocznie po uzyskaniu informacji od organizatorów egzaminów.

Skip to content