Zgłoszenia na egzamin

Kandydaci powinni się zgłaszać do ośrodków, które będą organizować egzaminy. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaje, na drodze administracyjnej, uprawnienia do organizowania egzaminów. Według ustawy ośrodkiem egzaminacyjnym mogą być polskie lub zagraniczne szkoły wyższe prowadzące studia w zakresie filologii polskiej oraz polskie lub zagraniczne placówki, które od co najmniej trzech lat prowadzą zajęcia dydaktyczne z języka polskiego jako obcego lub inne zajęcia w języku polskim. Po rejestracji kandydatów w elektronicznej bazie danych, przeprowadzaniem egzaminów zajmują się egzaminatorzy – przewodniczący komisji – wpisani na ministerialną listę oraz członkowie komisji związani z danym ośrodkiem. Ich kwalifikacje i zadania doprecyzowano w ustawie.

Lista podmiotów uprawnionych do przeprowadzania egzaminów z języka polskiego jako obcego jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na

http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/lista-podmiotow-uprawnionych-do-organizowania-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego_mnisw.html

Skip to content