W jaki sposób można uzyskać państwowy certyfikat z języka polskiego jako obcego?

W związku z licznymi pytaniami potencjalnych uczestników państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o języku polskim istnieją dwie możliwości uzyskania państwowego certyfikatu z języka polskiego jako obcego. Są to:

  1. przystąpienie do egzaminu organizowanego przez podmiot uprawniony,
  2. procedura złożenia wniosku wraz z określonymi dokumentami potwierdzającymi zdobycie wykształcenia w Polsce.

Uprawnienia do wydawania państwowego certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego posiada tylko i wyłącznie Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Wydawanie certyfikatu na podstawie zdanego egzaminu z języka polskiego

Zgodnie z art. 11a ust. 1 Ustawy o języku polskim sposobem na uzyskanie certyfikatu z języka polskiego jako obcego jest zdanie państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego.

Za organizację procesu rejestracji na państwowe egzaminy z języka polskiego odpowiadają wyłącznie podmioty uprawnione do organizowania egzaminów certyfikatowych. Aktualna lista podmiotów uprawnionych dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-podmiotow-uprawnionych-do-organizowania-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.

Harmonogram sesji egzaminacyjnych ustala Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Harmonogram sesji egzaminacyjnych na rok 2022 dostępny jest na stronie: https://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/terminy-sesji-egzaminacyjnych-w-2022-roku/.

Wydawanie certyfikatu bez egzaminu

Zgodnie z zapisami Ustawy o języku polskim osoby spełniające określone warunki mogą otrzymać certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego bez zdawania państwowego egzaminu.

Warunki te określa art. 11a ust. 4: Osoba, o której mowa w ust. 1, będąca absolwentem szkoły wyższej, która ukończyła studia w języku polskim, albo szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły średniej, która posiada świadectwo dojrzałości, działających w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty za wydanie certyfikatu otrzymuje certyfikat bez konieczności zdawania egzaminu.

Zgodnie z powyższym artykułem do starania się o wydanie certyfikatu bez konieczności zdawania egzaminu uprawniają tylko trzy dokumenty:

  1. a) świadectwo maturalne uzyskane w RP,
  2. b) dyplom studiów I stopnia uzyskany w RP,
  3. c) dyplom studiów II stopnia uzyskany w RP (bądź dyplom jednolitych 5-letnich studiów magisterskich).

Tryb wydawania certyfikatów reguluje §30 Rozporządzenia MNISW z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/405/.

Jednocześnie informujemy, że posługiwanie się fałszywym certyfikatem, podrabianie lub przerabianie autentycznego dokumentu może wiązać się z odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 270 Kodeksu karnego.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990900999/U/D19990999Lj.pdf

Skip to content