Nabór kandydatów na egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla osób z ZAGRANICZNYCH PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH

6 kwietnia 2021Aktualności

Na podstawie art. art. 11f Ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 12 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1132) Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Szkolenie adresowane jest wyłącznie dla kandydatów pracujących obecnie w ośrodkach zagranicznych posiadających uprawnienia do organizowania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.


Szkolenie odbędzie się w dniach 29-30 maja i 5 czerwca 2021 r. w formie zdalnej.


Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane o przesłanie do 30 kwietnia 2021 r. formularza zgłoszeniowego, kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego na adres certyfikacja@nawa.gov.pl


O przyjęciu i skierowaniu kandydatów na szkolenie zadecyduje Państwowa Komisja na podstawie analizy przesłanej dokumentacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni drogą mailową o wyniku naboru po jego zakończeniu. Kandydaci, których zgłoszenia zostaną rozpatrzone pozytywnie, zostaną zaproszeni na szkolenie.


Liczba miejsc jest ograniczona. Z każdego ośrodka zagranicznego mogą się zgłosić 2 osoby (kolejne znajdą się na liście rezerwowej, decyduje kolejność zgłoszeń).

Zakres szkolenia obejmie zagadnienia teoretyczne związane ze stosowaniem przepisów prawnych, norm etycznych i jakościowych w procesie oceniania, a także kwestie praktyczne związane z budową i przebiegiem egzaminu oraz standaryzacją oceny. Warunkiem ukończenia szkolenia jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach oraz pozytywna ocena z obu części egzaminu (części sprawdzającej prawidłowość poprawiania testów oraz części sprawdzającej znajomość przepisów związanych z procesem egzaminowania).


Po ukończeniu szkolenia kandydaci wypełniają Wniosek o wpis na listę egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

Podstawa prawna:

art. 11f  Ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 12 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1132)

  1. Komisja prowadzi listę egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
  2.  Komisja dokonuje wpisu na listę, o której mowa w ust. 1. na wniosek osoby, która:
    1. posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia lub równorzędny lub dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny i ukończone studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,
    2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego uzyskane w okresie pięciu lat przed dniem złożenia wniosku,
    3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
    4. ukończyła szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów.

Formularz zgłoszeniowy – PDF


Formularz zgłoszeniowy – WORD

Skip to content