Wysoki kontrast

Wydawanie certyfikatu bez egzaminu

Zgodnie z zapisami Ustawy o języku polskim osoby spełniające określone warunki mogą otrzymać certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego bez zdawania egzaminu. Warunki te określa art. 11 a.:

 1. Osoba, o której mowa w ust. 1, będąca absolwentem szkoły wyższej, która ukończyła studia w języku polskim, albo szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły średniej, która posiada świadectwo dojrzałości, działających w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty za wydanie certyfikatu otrzymuje certyfikat bez konieczności zdawania egzaminu.
 2. W celu wydania certyfikatu osobie, o której mowa w ust. 4, przetwarza się następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. datę urodzenia;
  3. płeć;
  4. adres do korespondencji;
  5. adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada.
 3. Poziom biegłości językowej określa się zgodnie z poziomem zdanego egzaminu, a w przypadku absolwentów, o których mowa w ust. 4, zgodnie z poświadczonym poziomem znajomości języka polskiego jako obcego.

Osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu bez zdawania egzaminu składa w sekretariacie PKdsPZJPjO wniosek o wydanie certyfikatu oraz dołącza kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; następnie wnosi opłatę za wydanie certyfikatu (równowartość 20 euro w złotych).

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego rozpatruje wniosek, podejmuje stosowną uchwałę i wydaje certyfikat uprawnionej osobie zainteresowanej w terminie 30 dni od dnia uiszczenia opłaty.